skip to Main Content
Officiel fanklub for Aalborg Håndbold

§ 1
Foreningens navn er Aalborg Håndbold Support, hjemsted og værneting i Aalborg Kommune og grundlagt den 23. oktober 2009.

 

§ 2


Stk.1
Aalborg Håndbold Support kan optage enhver person som medlem, der er interesseret i Aalborg Håndbold’s trivsel, og som vedkender sig foreningens formål.
Enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idegrundlag, er medlem af foreningen.

Stk. 2 Som æresmedlem indstilles enhver som har gjort en særlig indsats for foreningen. Æresmedlemmer kan efter bestyrelsens forslag, eller efter motiveret indstilling fra   medlemmer, udnævnes af foreningens generalforsamling med mindst 3/4 flertal af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer har taleret men ikke stemmeret på foreningens   generalforsamling. Æresmedlemmer fritages for betaling af kontingent.

 

§ 3
Foreningens formål er:

 • At skabe samlingssted for personer med interesse for Aalborg Håndbold
 • At udbrede kendskabet til og interessen for Aalborg Håndbold, fankulturen og spillet generelt.
 • At skabe god stemning og opbakning til Aalborg Håndbolds kampe.

 

§ 4
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og godkendes af den ordinære generalforsamling ved simpelt flertal. Manglende betaling mere end én måned efter forfaldsdato, kan medføre ekskludering af medlemskab med mindre andet er aftalt med medlemmet.

 

§ 5
Eksklusion eller udelukkelse af et medlem kan finde sted, hvis medlemmet i gentagne tilfælde gør sig ufordelagtigt bemærket, eller hvis medlemmet i et enkelt tilfælde gør sig særligt ufordelagtigt bemærket. Spørgsmål vedrørende eksklusion eller udelukkelse af et medlem behandles af bestyrelsen. Eksklusion eller udelukkelse kan kun finde sted såfremt 2/3 af bestyrelsen stemmer for eksklusion, dernæst træder denne øjeblikkeligt i kraft. Såvel i sager om udelukkelse eller eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. Medlemmet kan indbringe spørgsmålet om eksklusionen eller udelukkelsen for den førstkommende ordinære generalforsamling. Den ordinære generalforsamlings afgørelse er endelig, såfremt den vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.

 

§ 6
Den ordinære generalforsamling er foreningens højeste myndighed. Den indkaldes af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse i form af brev eller e-mail til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal samtidig offentliggøres på foreningens hjemmeside. Fremmødte medlemmer som ved generalforsamlingen er fyldt 15 år, der har betalt sidst opkrævede kontingent, og hvis medlemskab har varet mindst 3 måneder, har alle stemmeret. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned.

 

§ 7
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af referent samt stemmetællere (2 personer)
 3. Formandens beretning for det forløbne år
 4. Godkendelse af regnskab for det forløbne år, samt orientering om budget for det kommende år
 5. Valg af formand (ulige år)
 6. Valg af næstformand (lige år)
 7. Valg af max 5 menige medlemmer (2 på ulige år, 3 på lige år)
 8. Valg af revisor
 9. Indkomne forslag
 10. Eventuelt

For punkt 5 til og med 7 nævnte valg gælder, at alle valg er for to år af gangen.
For punkt 8 gælder at revisor er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted i ubegrænset antal perioder.

Bestyrelsen kan så løbende udvide bestyrelsen på grund af blandt andet øgede medlemstal og aktiviteter, hvorefter personen/personerne er på valg til næstkommende generalforsamling. Bestyrelsen kan dog ikke overstige 7 medlemmer. Det er til enhver tid bestyrelsen som beslutter antallet af bestyrelsesmedlemmer. Består bestyrelsen af et lige antal medlemmer tæller formandens stemme dobbelt ved stemmelighed.
Eventuelle forslag til den ordinære generalforsamling skal, for at de kan behandles, være formanden i hænde senest 8 dage inden den ordinære generalforsamling finder sted.

 

§ 8
Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles på bestyrelsens foranledning, eller såfremt der indsendes en motiveret skriftlig anmodning herom. Denne anmodning skal være underskrevet af mindst 25 % af foreningens medlemmer. Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes tidligst 7 dage og senest 14 dage efter anmodningen er modtaget.

 

§ 9
Bestyrelsen varetager det daglige arbejde i foreningen.

I tilfælde af forfald blandt bestyrelsesmedlemmer, er den tilbageværende bestyrelse berettiget til at udpege et nyt medlem, der fungerer indtil næste ordinære generalforsamling, hvor nyvalg skal finde sted.
Dog såfremt formand vælger at fratræde deres post, skal den resterende bestyrelse indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

 • Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt flertal.
 • Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 • Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 • Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede.
 • Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.
 • Sammenkomster og møder i løbet af året, afholdes efter bestyrelsens skøn.
 • På den ordinære generalforsamling aflægges formandens beretning og regnskab for det forløbne år.
 • Der føres beslutnings-referater på alle bestyrelsesmøder.

 

§ 10
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg. Udvalg supplerer sig selv med personer til varetagelse af aktiviteterne i deres respektive afdelinger. I alle udvalg skal der minimum være et medlem af bestyrelsen, dette medlem fungerer som formand for udvalget.

 

§ 11
Foreningens regnskabs år er 12 måneder, med første regnskabs år fra 23. oktober 2009 til 30. juni 2010. Revision finder sted én gang årlig efter regnskabs årets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, hvis revisoren ønsker det.

§12

Foreningen tegnes af formanden i forening med kassereren. (hvis formanden varetager kasserer funktionen – så i samarbejde med to bestyrelsesmedlemmer)  Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningens til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

§13
Beslutninger træffes ved simpelt flertal, dog kan vedtægter kun ændres ved at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede har stemt for vedtægtsændringen. Simpelt flertal kræver, at en beslutning eller et valg afgøres med mere end halvdelen af stemmerne.

 

§ 14
Vedtagelse af forslag til fusion/ophævelse af foreningen skal ske på en ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter, at en ordinær generalforsamling har truffet beslutning herom.

For at beslutningen er gyldig, skal mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på begge generalforsamlinger stemme for fusion/ophævelse af foreningen.
I tilfælde af en fusion/ophævelse af foreningen, tilfalder de forhåndenværende midler ubeskåret Vadum IF´s håndbold afdeling

 

Vedtægterne er godkendt ved den stiftede generalfsorsamling 23/10-2010 og efterfølgende rettet efter generalforsamlingen den 1/7-2011, generalforsamling den 28/8-2014 og senest ændret ved generalforsamlingen den 28. september 2023

Back To Top