skip to Main Content
Officiel fanklub for Aalborg Håndbold

1: Valg af ordstyrer

Bestyrelsen foreslog Aage Grøndahl Andersen, som blev valgt uden indvendinger.

 

2: Valg af referent

Bestyrelsen foreslog Nicolai Kjærsgaard Andersen, som blev valgt uden indvendinger.

 

3: Formandens beretning

  • Helt uforglemmelig sæson – men den startede hårdt med en tung ligakamp i Tvis, hvor   alle i bussen hjem ikke sagde et ord. Første gang nogensinde – fremtiden blev overvejet.
  • Herudover gennemgåes de vigtigste punkter fra formandens beretning, der var udsendt   på forhånd.
  • På vegne af hele bestyrelsen opfordrer Tina Østergaard folk til rette alt fremtidig kontakt   til fanklubben på e-mail. Fanklubben er efterhånden meget stor, og det giver et stort   arbejdstryk på bestyrelsen, når der kommer henvendelser på privat telefon og lignende.   Ekstra omtanke med spørgsmål og tålmodighed ønskes.
  • På vegne af bestyrelsen takker Tina medlemmerne for deres store opbakning og støtte til   fanklubbens arbejde.
  • Medlemmerne takker bestyrelsen for deres store arbejde.

 

4: Godkendelse af regnskab samt budget

  • Regnskab blev fremlagt af bestyrelsesformand Tina Østergaard
  • Et budgetteret underskud på 5.000 DKK for sæson 12-13 endte med et overskud på   28.000 DKK. Beviser, at fanklubbens økonomi er meget afhængigt af spillet på banen.  Fanklubben agter at benytte overskuddet på at gøre udvalgte busture billigere og mere  attraktive i 13-14.
  • Ingen kommentarer til regnskabet, der godkendes enstemmigt.
  • Budget fremlægges af bestyrelsesformand Tina Østergaard. Pre-seasonens   medlemsvækst er ikke indregnet, da der også står mange til fornyelse i løbet af   sæsonen. Igen meget afhængigt af spillet på banen og kampprogrammet. Budgettet er   således udarbejdet før disse faktorer var kendt.
  • Ingen kommentarer til budgettet, der godkendes enstemmigt.

 

5: Valg af formand; bestyrelsen indstiller Tina Østergaard til genvalg

Tina genvælges med alle stemmer. Efter valget bemærker Tina, at det muligvis kun bliver   for ét år (sæson 13-14).

 

6: Valg af menige medlemmer; på valg er Anders Eiler og Nicolai Kjærsgaard   Andersen, som bestyrelsen begge indstiller til genvalg

Både Anders og Nicolai genvælges med alle stemmer.

 

7: Valg af revisor

Bestyrelsen genindstiller Trine Abel Larsen, der genvælges med alle stemmer.

 

8: Indkomne forslag

Bestyrelsen har ikke modtaget nogle forslag. Foreslår selv vedtægtsændringer, der   indskriver “æresmedlemskaber” i vedtægterne. Følgende vedtægtsændring vedtages enstemmigt:

§2, stk 2; (det der står nu ændres til stk. 1)  
Som æresmedlem indstilles enhver som har gjort en særlig indsats for foreningen.   Æresmedlemmer kan efter bestyrelsens forslag, eller efter motiveret indstilling fra   medlemmer, udnævnes af foreningens generalforsamling med mindst 3/4 flertal af de   afgivne stemmer. Æremedlemmer har taleret men ikke stemmeret på foreningens   generalforsamling. Æresmedlemmer fritages for betaling af kontingent.

9: Eventuelt

Et medlem opfordrer til at tage med på endnu flere busture. Her er stemningen for alvor   intens, og man bliver virkeligt en del af nogle fede oplevelser.

 

Mødet hæves

Back To Top