skip to Main Content
Officiel fanklub for Aalborg Håndbold

Referat

Sted: Skydebanevej 9, 9000 Aalborg

Nicolai K. Andersen

 

1: Valg af ordstyrer

Bestyrelsen foreslog Aage Andersen, der også blev valgt. Han fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

2: Valg af referent

Bestyrelsen foreslog Nicolai K. Andersen, der også blev valgt.

 

3: Formandens beretning

Formandens beretning var fremsendt 6 dage før generalforsamlingen.

 

Bestyrelsesformand Tina Østergaard supplerede:

Hun gav udtryk for at, sæsonen bød på nogle noget anderledes udfordringer end, hvad der var forventet oven på mesterskabssæsonen. Særligt nedlægningen af AaB Håndbold bød på udfordringer. Hun lagde op til, at den kommende sæson vil byde på mange nye tiltag fra såvel Aalborg Håndbolds side som Aalborg Håndbold Supports side. Hun takkede medlemmerne for deres engagement i forbindelse med fanklubbens mange udebaneture.

 

Hun håbede på flere medlemmer i takt med Aalborg Håndbolds øgede salg af sæsonkort.

 

4: Regnskab

Bestyrelsesformand Tina Østergaard fremlagde regnskabet.

 

Foreningen har i det seneste år fået flere indtægter i kontingenter, men til gengæld oplevet et marginalt fald i bustursdeltagere – dette skyldes formentligt sidste sæsons finalekampe. Derudover har klubben ikke modtaget indtægter fra Klubsupport eller sponsorer. Der tilstræbes, at fortsætte arbejdet mod at skaffe flere sponsorer – medlemmerne blev opfordret til at benytte KlubSupport.dk

 

Brugen af PBS opsiges grundet mange gebyrudgifter – fremtidigt vil betaling af kontingent ske via bankbetaling og betaling af busture vil til gengæld ske via den nye hjemmeside.

 

Overskuddet i år er 10.000 DKK mindre end efter sidste sæson. Dette anses ikke som problematisk, da pengene er brugt på bannere, busture og anden støtte til AaB Håndbold. Det blev bemærket, at vores formål ikke var at skabe stort overskud men at støtte klubben bedst muligt.

 

Bemærkninger til regnskab:

 

  • Der blev spurgt nærmere indtil den nye betalingsform af kontingent. Det var ikke ønsket at skulle betale med girokort, hvilket heller ikke var planen. Betaling vil ske enten via bankoverførsel eller kontant i Gigantium.
  • Folk synes, at bestyrelsen bør benytte foreningens penge, når der afholdes bestyrelsesmøder og bannerdage.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

Næste års budget blev fremlagt af formand Tina Østergaard. Hun bemærkede, at det var svært at lave budget. Årsagerne hertil er blandt andet den manglende viden om kampprogram, hvor spilletidspunkter er ekstremt afgørende for deltagerantal. Foreningen vil forvente større indtjening fra salg i bussen, mens der forventes væsentligt flere udgifter til bannerproduktion, da ingen af de eksisterende bannere kan benyttes.

 

Bemærkninger til budget:

 

  • Det blev nævnt, at det budgetterede beløb for “møder” burde være højere, da medlemmerne som sagt synes, at bestyrelsen skulle betale drikkevarer til møder af foreningens penge.
  • Der blev spurgt indtil, hvorfor der var budgetteret med 500 kr. indtægt fra KlubSupport.dk – disse penge står på nuværende tid til udbetaling på KlubSupport.dk, så det er en sikker indtjening.

 

Budgettet blev godkendt.

 

Det blev herefter foreslået, at flytte punkt 7 frem til dette tidspunkt, da de fremsendte vedtægtsændringer potentielt kan ændre valgprocessen. Dette blev gjort.

 

7: Vedtægtsændringer

Inden generalforsamlingen var følgende forslag modtaget:

 

Bestyrelsen havde selv fremsendt følgende forslag til vedtægtsændringer inden generalforsamlingen:

 

Ændring af §1, 2, 3 med hensyn til foreningens navn. Bestyrelsen foreslog at ændre navnet fra AaB Håndbold Support til Aalborg Håndbold Support. Vedtægtsændringerne blev vedtaget.

 

Ændring af §7 pkt. 7 og 8. Bestyrelsen foreslog at nedsætte antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 5 ved at fjerne Kasserer-posten og 1 menigt medlem, da erfaringerne fra de første 1.5 år havde vist manglende behov for 7 medlemmer. Der blev foreslået et valg af en sekretær med henblik på et tænkt scenarie, hvis foreningen voksede sig meget stor.

 

Vedtægtsændringerne blev vedtaget uden indsigelser.

 

Ændring af §9. Bestyrelsen foreslog at fjerne “kasserer” fra teksten samt gøre bestyrelsen beslutningsdygtig, hvis mindst 3 af medlemmerne er til stede. Vedtægtsændringen skal ses i sammenhæng med ændringen af §7.

 

Vedtægtsændringerne blev vedtaget uden indsigelser.

 

Ændring af §12. Bestyrelsen foreslog at ændre stemmeprocessen for vedtægtsændringer ved at indføre simpelt flertal som beslutningsmetode. Ændringerne skal ses i lyset af at gøre beslutningsprocessen nemmere og den blev underbygget af eksempler fra foreninger under DIF, der alle benytter samme procedure.

 

Vedtægtsændringerne blev vedtaget uden indsigelser.

 

Ændring af §13. Bestyrelsen foreslår at foreningens forhåndenværende midler ved evt. fusion/ophævelse tilfader Vadum IF’s håndbold afdeling i stedet for AaB Håndbolds ungdomsafdeling.

 

Vedtægtsændringer blev vedtaget uden indsigelser.

 

5: Valg til bestyrelse

 

5.1: Valg til formand

Bestyrelsen indstillede Tina Østergaard til genvalg. Hun blev genvalgt uden indsigelser.

 

5.2: Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen indstillede Nicolai K. Andersen og Anders Eiler til genvalg. De blev ligeledes genvalgt uden indsigelser.

 

6: Valg af revisor

Bestyrelsen indstillede Trine Abel Larsen til genvalg. Hun blev ligeledes genvalgt uden indsigelser.

 

8: Eventuelt

  • Et medlem foreslog, at medlemmerne af fanklubben hjalp til med det praktiske arbejde i forbindelse med busture, så det ikke kun var bestyrelsen der altid skulle lave arbejdet, såsom at slæbe varer, trommer o.l.
    • Bestyrelsen arbejder på et udvalg til denne opgave.

 

  • Et medlem gav bestyrelsen stor ros for arbejdet, og den stemning, der var i fanområdet i Gigantium og på busturene. Hun blev bakket op af resten af medlemmerne.

 

  • Formand Tina Østergaard opfordrede igen folk til at benytte KlubSupport.dk til at støtte fanklubben. Ved blot at oprette sig på siden og registrere Aalborg Håndbold Support som sin forening, så støtter man fanklubben med 5 kr. Man kan desuden benytte en række tilbud på siden og støtte fanklubben med en given bonus i forbindelse med hvert tilbud.

 

Generalforsamlingen blev ophævet.

Back To Top