skip to Main Content
Officiel fanklub for Aalborg Håndbold

1. Valg af ordstyrer

Bestyrelsen foreslog Aage Grøndahl Andersen, som blev valgt uden indvendinger.

Det vedtages, at punktet “indkomne forslag” flyttes til punkt 6, da det indkomne forslag til ændringer af vedtægter har direkte indflydelse på valget af menige medlemmer.

2. Valg af referent

Bestyrelsen foreslog Nicolai Kjærsgaard Andersen, som blev valgt uden indvendinger.

3. Formandens beretning

Endnu en utrolig sæson, der på mange måder var endnu mere imponerende end mesterskabssæsonen forinden. Både hvad angår præstationerne på banen men især også hvad angår fanklubben. Fantastisk opbakning gennem hele sæsonen, der kulminerede på to store busture til hhv. Flensborg og Hamborg.

Herudover gennemgåes de vigtigste punkter fra formandens beretning, der var udsendt på forhånd.

På vegne af bestyrelsen takker Tina medlemmerne for deres store opbakning og støtte til fanklubbens arbejde.

4. Godkendelse af regnskab samt budget

Regnskab blev fremlagt af bestyrelsesformand Tina Østergaard

Et budgetteret overskud på 4.000 DKK for sæson 13-14 endte med et overskud på 16.000 DKK. Beviser igen, at fanklubbens økonomi er meget afhængigt af spillet på banen. Der gøres desuden opmærksom på, at der blandt andet har været højere udgifter til merchandise, pga. køb af store flag. Indtægterne for deltagerbetaling på busture har til gengæld været højere end budgetteret efter overvældende interesse for vores busture.

Ingen kommentarer til regnskabet, der godkendes enstemmigt.

Budget fremlægges af bestyrelsesformand Tina Østergaard. Der afsættes 15.000 til fejring af 15 års jubilæum med bl.a. jubilæumsreception, jubilæumsbustur og andre aktiviteter. Igen meget afhængigt af spillet på banen og kampprogrammet. Budgettet er således udarbejdet før disse faktorer var kendt.

Ingen kommentarer til budgettet, der godkendes enstemmigt.

5. Valg af næstformand

Bestyrelsen indstiller Michael Christensen til genvalg.

Michael genvælges med alle stemmer.

6. Indkomne forslag

Bestyrelsen har ikke modtaget nogle forslag. Foreslår selv vedtægtsændringer, der giver mere fleksible muligheder for udvidelse af bestyrelsen. Følgende vedtægtsændring vedtages enstemmigt:

“§ 7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af ordstyrer

2. Valg af referent samt stemmetællere (2 personer)

3. Formandens beretning for det forløbne år

4. Godkendelse af regnskab for det forløbne år, samt orientering om budget for det kommende år

5. Valg af formand (ulige år)

6. Valg af næstformand (lige år)

7. Valg af 3 menige medlemmer (2 på ulige år, 1 på lige år)

8. Valg af revisor

9. Indkomne forslag

10. Eventuelt

For punkt 5 til og med 7 nævnte valg gælder, at alle valg er for to år af gangen.

For punkt 8 gælder at revisor er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted i ubegrænset antal perioder.

Hvis ikke alle poster i bestyrelsen kan besættes ved generalforsamlingen, forbliver den/de ledige
pladser vakante. Bestyrelsen kan så løbende besætte disse poster, hvorefter personen/personerne er på valg til næstkommende generalforsamling.

Eventuelle forslag til den ordinære generalforsamling skal, for at de kan behandles, være formanden i hænde senest 8 dage inden den ordinære generalforsamling finder sted.

Ændres til;
Bestyrelsen kan så løbende udvide bestyrelsen på grund af blandt andet øgede medlemstal og aktiviteter, hvorefter personen/personerne er på valg til næstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen kan dog ikke overstige 7 medlemmer. Det er til enhver tid bestyrelsen som beslutter antallet af bestyrelsesmedlemmer. Består bestyrelsen af et lige antal medlemmer tæller formandens stemme dobbelt ved stemmelighed.

Punkt 7 ændres til; Valg af max 5 menige medlemmer (2 på ulige og 3 på lige år)”

7. Valg af menige medlemmer

På valg er Zita Randers Jensen og Jesper Overgaard Nielsen. Jesper er ikke villig til genvalg, og bestyrelsen indstiller i overensstemmelse med vedtægtsændringen Yvonne Kristensen til bestyrelsen.

Både Zita og Yvonne vælges med alle stemmer.

8. Valg af revisor

Bestyrelsen genindstiller Trine Abel Larsen, der genvælges med alle stemmer.

9. Evt.

Et medlem gør opmærksom på, at hun sammen med sine børn gerne hjælper til mht. at udbrede kendskabet til det nyoprettede ungdomsmedlemskab.

Et andet medlem roser bestyrelsen for sit store arbejde og får opbakning fra forsamlingen.

“Tvedten Support” gør opmærksomme på, at de også gerne hjælper til både til hjemmekampe og med andet arbejde.

Mødet hæves

Back To Top